Land en bodem
De bodem is de basis van het boerenbedrijf. Niet alleen om op te boeren, maar ook de basis voor de natuur en landschap op het bedrijf. Een goede bodemkwaliteit uit zich in een vitaler gewas. Voedingsstoffen worden beter benut. De bodem en het gewas zijn weerbaarder.

Met een goede bodemstructuur en voldoende organische stof wordt er meer CO2 vastgelegd. Daarmee is het de sleutel voor het tegengaan van klimaatverandering.

Ook draagt een goede bodem bij aan de biodiversiteit, waarvan 30% uit bodemleven bestaat: bacteriën, schimmels,  aaltjes, mijten en wormen. De biodiversiteit boven de bodem, zoals weide- en akkervogels, profiteert uiteindelijk ook van actief bodemleven.

Doelstelling

Het thema Land en Bodem heeft tot doel het verdiepen van de bodemkennis. Er is afgelopen jaar aan 2 onderwerpen gewerkt:

  • het in kaart brengen van de verschillen in kwaliteit van compost.
  • leer je bodem kennen – een Biocafé over de bodemcoach.
    De bodemcoach coacht de boer bij het nemen van maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit doet hij door met de boer een profielkuil te graven en de bodem ‘te lezen’. Hierbij wordt gekeken naar de kleur, de structuur, de beworteling, bodemleven en grondwaterstand. Dit alles wordt vastgelegd in een Bodem-APK en een advies over beter bodembeheer.

Boeren in Noord-Holland kunnen via het Landbouwportaal Noord-Holland een gratis bezoek van een bodemcoach aanvragen. Zie www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Momenteel is de projectgroep bezig met het formuleren van een brief aan de provincie over het stikstofbeleid en de gevolgen voor biologische agrariërs.

Voor meer informatie over deze projectgroep kun je per mail contact opnemen met Piet Katee: info@bio-nh.nl